یک بانک اطلاعاتی ساده با حداقل سه جدول و سه ارتباط relationship ایجاد کنید. و حداقل بیست دیتا در هر جدول وارد نمایید.