یک کار برگ میخوام زحمت بکشید برای ثبت معاملات روزانه در بازار سرمایه

نمونه فایل موجوده