– سرعت زاویه ای مفصل مطلق را | ω | در طول زمان (حداقل 40 ثانیه) محاسبه نمایید.
– نموداری که سرعت زاویه ای مفصل مطلق را | ω | در طول زمان (حداقل 40 ثانیه) نشان می دهد بعد از محاسبه رسم گردد. در نمودار ، مقادیر صدک 10 ، 50 و 90 از | ω | را نیز به عنوان خطوط افقی نشان دهید. اجازه دهید اکسل به طور خودکار خطوط صدک را در نمودار رسم کند (به طوری که در صورت تغییر مقادیر صدک خطوط افقی صدک به طور خودکار به روز شوند).
– محاسبه و نشان دادن صحیح مقادیر صدک 10 ، 50 و 90 از | ω | یعنی سرعت زاویه ای مفصل مطلق (° / s) برای یک سری زمانی حداقل 40 ثانیه ای (می توانید 40 ثانیه را آزادانه از هر فریمی انتخاب و شروع کنید)
– بازه زمانی هر فریم یک شصتم ثانیه می باشد.

پیشنهادتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *