میخواستم بدونم هزینه ی هر صفحه پروژه ی مالی مربوط به رشته ی حسابداری تو اکسل چند؟