در این پروژه اکسل که برای مدیریت الکترونیکی خدمت مقدس سربازی انجام شده است، ابتدا مشخصات یک سرباز در داشبورد مربوطه وارد شده و پس از ذخیره، این اطلاعات در انتهای شیت مربوطه اضافه می شود.

تاریخ ترخیص هر سرباز بر اساس فرمول نویسی در اکسل محاسبه می شود. یعنی تاریخ اعزام هر سرباز به اضافه دو سال می شود تا تاریخ ترخیص به دست بیاید.

همانطور که می دانید، آیتمهایی در کسری خدمت هر سرباز یا اضافه خدمت او موثر می باشند.

مثلا کسری خدمت حاصل از بسیجی فعال بودن، اضافه خدمت ناشی از غیبت و بازداشت و …

این پروژه اکسل، کلیه موارد لازم را بر اساس فرمول نویسی محاسبه نموده و در پایان تاریخ ترخیص سرباز را مشخص می نماید.

انجام پروژه کسری خدمت سربازی در اکسل

 

جهت انجام پروژه های اکسل مشابه با ما تماس بگیرید.