در این پروژه اکسل، داخل یک شیت کلمات و عبارات انگلیسی زیادی وجود دارند. شما با کلیک روی هر کدام از سلولها، ترجمه فارسی آن سلول را به صورت tooltip مشاهده خواهید نمود.

در این پروژه از امکانات vba استفاده شده است و تمامی عبارتها و معادل فارسی آنها در شیت دوم مشخص شده اند.

این برنامه با جستجوی محتوی سلول، در شیت دوم و پیدا کردن ترجمه معادل آن، این ترجمه را در زیر سلول شیت اول فایل اکسل به صورت تولتیپ نمایش می دهد.

کد vba نمایش ترجمه به صورت tooltip  به شکل زیر می باشد.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim row, col As Integer
Dim word As String
Dim tr As String
row = Target.Cells.row
col = Target.Cells.Column
word = Cells(row, col)
tr = Translate(word)
If (tr <> “”) Then
With Selection.Validation
.Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween
.InputMessage = tr
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
End If
End Sub
Private Function Translate(w As String)
Dim tr As String
tr = “”
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheet2.UsedRange.Rows.Count
If (Trim(Sheet2.Cells(i, 1)) = Trim(w)) Then
tr = Sheet2.Cells(i, 2)
Exit For
End If
Next i
Translate = tr

End Function

پروژه اکسل نمایش تولتیپ در هر سلول

پیشنهادتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *